งานพิเศษ

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ฯ

Update : 01/04/2013

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับวิทยากรโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรฝ่ายการศึกษา ด้วยสวนสัตว์นครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งตามคุณสมบัติของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โครงการการศึกษาพาเพลิน

Update : 01/04/2013

โครงการการศึกษาพาเพลิน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เล็งเห็นความสำคัญในการสรรค์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสัตว์ป่า ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่สามารถจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสตลอดจนศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า

โครงการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย

Update : 01/04/2013

โครงการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานส่งเสริมการศึกษา โดยในแต่ละปีงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมาเป็นประจำทุกปี โดยโครงการดังกล่าวมีทั้งหมด ๒ โปรแกรม คือ โปรแกรมไป – กลับ ( ๑ วัน ) โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม ( ๒ วัน ๑ คืน )

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.