งานพิเศษ

 

โครงการ Service mind

Update : 01/04/2013

โครงการการศึกษารวมใจใส่ใจบริการ (Service Mind) ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการ ซึ่งสวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า และได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบจึงทำให้มีนักท่องเที่ยว และ นักเรียนเข้ามาใช้บริการของสวนสัตว์นครราชสีมาอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมาก

โครงการ Zoo School

Update : 01/04/2013

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ (ZOO SCHOOL) เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปรู้รักธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวก็จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสในเรื่องของการทัศนศึกษานอกสถานที่ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์

โครงการ Zoo Camping

Update : 01/04/2013

โครงการเชิงพานิชย์ (Zoo Camping) สวนสัตว์นครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติและสัตว์ป่าซึ่งเล็งเห็นได้ว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งตามคุณสมบัติของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ที่สามารถจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและเรียนรู้ตลอดจนศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.