กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน

 

กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach)

Update : 19/05/2013

กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ป่า ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าจากประสบการณ์จริงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1
Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.