งานพิเศษ

 

โครงการฐานการเรียนรู้พืชอาหารสัตว์

Update : 01/04/2013

โครงการปลูกต้นกล้วยถวายพ่อประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น ถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สวนสัตว์นครราชสีมา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ แห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

1
Copyrights © 2015 Korat Zoo Education. All rights reserved. Sited by Bcj Media Co.,Ltd.